No Translation
მთავარი
Discord
Steam Group
მოთამაშეების სტატისტიკა
რანკის გადანაწილება
გაჩუმების სია
ბანების სია
VIP მოთამაშეების სია
გაჩუმების სია
თამაში თარიღი ტიპი მოთამაშე ადმინისტრატორი მიზეზი ვადა
2022-06-21 Yellow CONSOLE Muted by Gamevoting (99 xinkali)
20 წუთი
2022-06-20 CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 MagicPeek Luka... CONSOLE -15
12 საათი
2022-06-20 彡W U L E彡 CONSOLE b?c?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 MagicPeek Luka... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 supergeneral's... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 Luke leanis mo... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 Luka CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 :D CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 Ťøxĉ CONSOLE b?c?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 ḞĹÖṖṨŤỆŔ CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 MagicPeek Luka... CONSOLE ABAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 KUKUSA(☞ ಠ_ಠ)☞ CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 ḞĹÖṖṨŤỆŔ CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 grafy CONSOLE ABAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 justchillin CONSOLE Dazianebuli/Shemawuxebeli Mic
30 წუთი
2022-06-20 justchillin CONSOLE b?c?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 DABNEULI CONSOLE b?c?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 lukaa supergeneral Spam in chat/voice
30 წუთი
2022-06-20 Luke leanis mo... CONSOLE Muted by Gamevoting (iviko2007)
20 წუთი
2022-06-20 Luke leanis mo... CONSOLE Muted by Gamevoting (iviko2007)
20 წუთი
2022-06-20 lukaa CONSOLE ABAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 Luka CONSOLE ABAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 Gamre CONSOLE ABAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 MURTALO CONSOLE ABAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 50 Bush ex CONSOLE ABAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 johnny PAVLOVI... CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 lukaa CONSOLE ABAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-20 Elementar1 - ʟɪɪꜱᴛ - Spam in chat/voice
მოხსნილი
2022-06-20 Elementar1 - ʟɪɪꜱᴛ - Spam in chat/voice
მოხსნილი
2022-06-19 Candy.M CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 mike oxmoll CONSOLE b?c?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 彡W U L E彡 CONSOLE b?c?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 zeusa. 20FPS CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 Ƭ Ʀ Θ レ 乇 メ CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 randomness CONSOLE b?c?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 trash☂ CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 SceptiC CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 Luke CONSOLE seqsi
მოხსნილი
2022-06-19 mkvdari Legion... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 lukaa CONSOLE Spam in chat/voice Сессия
2022-06-19 lukaa CONSOLE Gagged through BaseComm natives Сессия
2022-06-19 lukaa CONSOLE Muted through BaseComm natives Сессия
2022-06-19 johnny PAVLOVI... CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 DABNEULI CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 ❟❛❟Master Oogw... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 BehinDyoU CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 DABNEULI CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 lukaa CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 mkvdari Legion... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-19 ❃Qutaiseli Biw... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-06-19 mkvdari Legion... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-06-19 mkvdari Legion... Qartuli Deagle
მოხსნილი
2022-06-18 lukaa CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 DACHI JEIMERUL... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 NOVA headshot - ʟɪɪꜱᴛ - Spam in chat/voice
30 წუთი
2022-06-18 lukaa CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 AraaMqveyniuRi CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 tom CONSOLE Spam in chat/voice
მოხსნილი
2022-06-18 ❃Qutaiseli Biw... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 ❃Qutaiseli Biw... CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 Nephi CONSOLE b?c?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 Dachi CONSOLE b?c?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 Candy.M CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 lukaa CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 Veru CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-06-18 lukaa CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 saliomee 17wli... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 saliomee 17wli... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-06-18 GoDHAnD ;) CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-06-18 lukaa CONSOLE Gagged through BaseComm natives Сессия
2022-06-18 lukaa CONSOLE Muted through BaseComm natives Сессия
2022-06-18 zeusa.༼ cสn on... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 mowove_mowowni... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 Maris Love♡ CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 ❃Qutaiseli Biw... CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 Maris Love♡ CONSOLE NeOfAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-18 grafy CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-17 SHREKIIIIIIIII... CONSOLE 4\5]Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-06-17 008QWE B U C H A Uxamsi Leqsika
სამუდამო